LA lifestyle magazine, Gen Facio Issue 4. Phomaz photos by Sienna Benton/ Benton Fashion